Kwaliteit

Keurmerken

INTER-PSY wil dat iedereen die een beroep op onze dienstverlening doet zich goed bejegend, gehoord, begrepen, behandeld en begeleid voelt. Daarom werken wij met een kwaliteitsstatuut. Hierin wordt vastgelegd welke hulp geboden wordt en welke manier. En dat alles binnen een professionele en kwalitatief verantwoorde omgeving.

Aan het einde van de behandeling wordt iedere patiënt gevraagd om een vragenlijst (Consumer Quality index, CQi) in te vullen. Met deze resultaten proberen wij onze dienstverlening te verbeteren en waar nodig ons beleid aan te passen.

cto 2022

INTER-PSY heeft een ISO 9001:2015 certificering. Hiermee tonen we aan dat de patiënt centraal staat, we intern de zaken goed op orde hebben en dat we voortdurend en systematisch werken aan het verbeteren van het aanbod.

INTER-PSY heeft het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ en heeft daarmee aangetoond aan alle normen van dit keurmerk te voldoen. Aanbieders van Generalistische Basis GGZ laten met dit keurmerk zien dat ze zich extra inspannen voor de juiste zorg op het juiste moment. De behandeling start zo snel mogelijk, de patiënt praat mee over de eigen behandeling en de behandelaar ondersteunt de patiënt met gesprekken en eHealth.  Een keurmerkdrager legt de lat hoger, onder meer als het gaat om patiëntgerichtheid, transparantie, implementatie van innovaties, samenwerking in de keten en transparantie over de werkwijze en ervaringen van patiënten. Meer informatie over het keurmerk: www.kibg.nl

Toegankelijkheidsverklaring

Het online inzien van informatie over uw gezondheid en het digitaal communiceren met uw zorgverlener is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Dit geldt bijvoorbeeld voor blinden, slechtzienden, doven, slechthorenden en mensen met een zintuiglijke of motorische handicap. Ook laaggeletterden en mensen met dyslexie of kleurenblindheid, ondervinden iedere dag problemen in het gebruik van online toepassingen. 

Het online inzien van informatie over uw gezondheid en het digitaal communiceren met uw zorgverlener is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Dit geldt bijvoorbeeld voor blinden, slechtzienden, doven, slechthorenden en mensen met een zintuiglijke of motorische handicap. Ook laaggeletterden en mensen met dyslexie of kleurenblindheid, ondervinden iedere dag problemen in het gebruik van online toepassingen.

INTER-PSY wil dat iedereen gebruik kan maken van haar online informatie en dienstverlening. We streven ernaar om deze toegankelijk te maken en te houden, overeenkomstig met het ‘Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid’. INTER-PSY heeft het toegankelijk maken van zorginhoudelijke informatie voor mensen met een (visuele) beperking geanalyseerd. Met behulp van de toegankelijkheidsnormen uit de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0 niveau AA) is beoordeeld op welke wijze de digitale toegankelijkheidsnormen worden toegepast bij de systemen van INTER-PSY waarmee cliënten informatie online informatie inzien en digitaal communiceren met zorgverleners.

Online platform voor patiënten

INTER-PSY maakt gebruikt van twee online platformen voor patiënten, namelijk: Wellbee cliëntportaal en Therapieland. Voor beide platforms is een toegankelijkheidsverklaring beschikbaar. Wij sporen onze leveranciers aan om voldoende aandacht aan te besteden aan het verder verbeteren en optimaliseren van de digitale toegankelijkheid.

Deze verklaring geldt voor:
• Wellbee cliëntportaal (van leverancier ‘Tenzinger’)
• eHealth applicatie (van leverancier ‘Therapieland)

Verbeteringen en feedback

We zijn er ons van bewust dat we nog een aantal belangrijke verbeteringen moeten doorvoeren om goed toegankelijk te zijn voor mensen met beperkingen. Tips en feedback hierover zijn van harte welkom. U kunt deze sturen naar kwaliteit@inter-psy.nl

Klachten en feedback


De GGZ-medewerkers van de INTER-PSY Groep doen hun uiterste best om de behandeling te bieden die bij u past. Toch is het mogelijk dat u over 
bepaalde zaken niet tevreden bent. In dat geval kunt u een klacht indienen. Een klacht kan gaan over elk onderdeel van de GGZ-dienstverlening van de INTER-PSY Groep.

De klachtenregeling is ingericht volgens de toepasselijke wet- en regelgeving. Voordat u een klacht indient kunt u uw ontevredenheid uitspreken richting de betrokken medewerker. Het kan zijn dat u samen niet tot een oplossing komt.

De INTER-PSY Groep heeft klachtenfunctionarissen. Een klachtenfunctionaris kan u op uw verzoek van advies dienen met betrekking tot de indiening van een klacht, bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht te komen. Het verdient aanbeveling om de klachtenfunctionaris eerst te benaderen alvorens u de stap neemt naar de klachtencommissie. De klachtenfunctionaris is een vertrouwenspersoon voor de patiënt.

Meer informatie over klachten en feedback vindt u op deze pagina.

INTER-PSY is aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg. 

Mocht de klachtenprocedure u niet hebben kunnen helpen, dan kunt u een officiële klacht indienen bij de geschilleninstantie waarbij INTER-PSY  is aangesloten. 

Vertrouwenspersoon Jeugd

In de Jeugdwet is vastgelegd dat een jeugdinstelling over een vertrouwenspersoon moet beschikken. Een vertrouwenspersoon ondersteunt de jeugdigen, ouders/verzorgers en andere belanghebbenden binnen de jeugdhulp in de meest brede zin.

Onafhankelijkheid
De vertrouwenspersoon is weliswaar werkzaam bij de IP Groep maar voert deze functie onafhankelijk uit.

Vertrouwelijkheid
De ondersteuning is vertrouwelijk. Met de vertrouwenspersoon kunnen in alle vrijheid zaken besproken worden zonder dat deze met derden gedeeld worden. Dit gebeurt alleen als u daar toestemming voor geeft. Er wordt geen dossier aangelegd of rapportage gemaakt.

Kosten
Deze ondersteuning is kosteloos.

Waarmee kan de vertrouwenspersoon u helpen?
– Het op verzoek van jeugdigen, ouders/verzorgers en andere belanghebbenden verstrekken van informatie en advies over de rechten en rechtspositie binnen de jeugdhulp (conform de Jeugdwet en aanverwante wet- en regelgeving).
– Het ondersteunen bij het formuleren, indienen en afwikkelen van klachten en/of het wegnemen van communicatieproblemen die in het contact tussen de jeugdige en/of ouders/verzorgers en de hulpverlener zijn ontstaan, zodat het hulpverleningsproces (weer) doorgang kan vinden.

Contact

Binnen de INTER-PSY Groep zijn er verschillende vertrouwenspersonen. U kunt hen bereiken via het e-mailadres van de klachtenfunctionaris. Uiteraard kunt u hen op dit mailadres niet alleen voor hulp bij klachten benaderen, maar ook voor advies en vragen over de jeugdhulp. Na ontvangst van uw e-mail nemen zij binnen vijf werkdagen contact met u op.

Vertrouwenspersoon INTER-PSY
– Per brief: Verlengde Meeuwerderweg 5, 9723 ZM Groningen
– Per e-mail: klachtenfunctionaris@inter-psy.nl

Vertrouwenspersoon Psygro
– Per brief: Wielingenstraat 85, 1441 ZN Purmerend
– Per e-mail: klachtenfunctionaris@psygro.nl

Vertrouwenspersoon INTER-PSY Begeleidt:
– Per brief: Verlengde Meeuwerderweg 5, 9723 ZM Groningen
– Per e-mail: klachtenIPB@inter-psy.nl